do początku
O Kancelarii
Zakres usług
Zespół
Pakiety
Szkolenia
Usługi on-line
Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
Kontakt

Wolne myśli, czyli co prawnik myśli
drukuj
Fakty i mity o sprzedaży samochodów używanych

Najważniejsze fakty i mity omówiliśmy w trakcie programu http://tvn24bis.pl/informacje,187/blajer-radzi-kup-bezpiecznie-uzywany-samochod,387349.html

Przygotowałem również wzór umowy sprzedaży samochodu, który opublikowany jest pod tym samym linkiem.

 

Tutaj wersja bardzej rozbudowania:

 

MIT 1:

SPRZEDAWCA NIE ODPOWIADA ZA WADY RZECZY UŻYWANYCH.

Fakt:

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

 

wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 2008.07.03 (V ACa 239/08): Nie ulega wątpliwości, iż przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do sprzedaży rzeczy używanych, a wobec tego także w takim przypadku sprzedana rzecz winna być właściwej jakości i nadawać do użycia ze względu na zwyczajne przeznaczenie rzeczy

 

MIT 2:

BŁĘDNIE, CHOĆ NIE CELOWO, OKREŚLONY PRZEBIEG POJADU, CZY DATA JEGO PRODUKCJI TO NIE WADA RZECZY.

Fakt:

wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach z dnia 1998.12.08 (I ACa 473/98): Wcześniejsza data produkcji pojazdu niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym jest wadą fizyczną w rozumieniu art. 556 § 1 k.c. W istocie bowiem samochód, jak starszy, nie ma właściwości, o której istnieniu sprzedający zapewniali kupującego, a która w istotny sposób wpływa na wolnorynkową wartość pojazdu.

 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2004 r. I CK 625/03: Przy sprzedaży samochodu istotny jest rok jego produkcji, rozumiany jako rok, w którym samochód został wyprodukowany. Rok produkcji w powszechnym rozumieniu nie oznacza roku, w którym "samochód został przedstawiony do sprzedaży".

 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1990 r. I CR 528/90: Gdy sprzedawca samochodu zapewnił nabywcę o roku jego produkcji nabywca może - po ujawnieniu stanu rzeczy sprzecznego z zapewnieniem - dochodzić roszczeń z powodu wady fizycznej rzeczy (art. 556 § 1 i art. 561 § k.c.).

 

MIT 3:

KONSUMENT SPRZEDAJĄC RZECZ UŻYWANĄ NIE UDZIELA GWARANCJI.

Fakt:

gwarancja jest dobrowolna; odpowiedzialność z rękojmi za wady rzeczy to element każdej umowy sprzedaży; konsument może nie udzielić gwarancji, ale nawet on nie może skutecznie całkowicie i zawsze wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy !!!


Art. 558. § 1.  Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 

MIT 4

PROWADZĄCY KOMIS NIE ODPOWIADA ZA STAN TECHNICZNY I PRAWNY SAMOCHODÓW POWIERZONYCH MU DO SPRZEDAŻY.

Fakt:

Art. 770. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
Art. 770(1). Do umowy sprzedaży rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej.

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Art. 11. Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

 

MIT 5

JEŻELI NIE ZGŁOSIŁEM W TERMINIE SWOICH ROSZCZEŃ, TRACĘ WSZYSTKIE PRAWA.

Fakt:

Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

Art. 88. § 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r. III CZP 90/11: W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

 

Reasumując, właściciel samochodu cieszy się dwa razy: raz jak kupuje i drugi raz jak sprzedaje.

 

Powodzenia !